Regulamin świadczenia usług sklepu COSMOBOX.pl

COSMOBOX.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Jarosław Koźlarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą COSMOBOX z siedzibą w Koninie przy ul. Poznańskiej 158, 62-510, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie COSMOBOX.pl.

Postanowienia wstępne
1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług handlowych za pośrednictwem sklepu internetowego COSMOBOX, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich / Euro i zawierają podatek VAT.

3. Płatności za zakupione towary można dokonać:
– gotówką przy odbiorze zamówienia u przedstawiciela operatora pocztowego lub firmy kurierskiej
– przez wpłatę na konto bankowego Sprzedawcy przed wysłaniem zamówionego towaru
– gotówką przy odbiorze osobistym
– kartą kredytową / płatniczą w systemach płatniczych w trakcie składania zamówienia.
4. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, Kupujący ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Sprzedawcy, Kupującego lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
– naruszenia przez Kupującego jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu
– udostępnienia loginu lub / i hasła do Sklepu Internetowego podmiotom do tego nieuprawionym
– niewłaściwego korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego, w szczególności korzystania z niego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością
– nieznajomością przez Kupującego przepisów prawa lub wykorzystania przez Kupującego zakupionego towaru do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania, bez uprzedzenia, ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIA

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zakupu w drodze internetowej m.in. materiałów pirotechnicznych dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. W celu weryfikacji prosimy o podanie, przy rejestracji konta, nr Pesel osoby dokonującej zakupu lub datę urodzenia. Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do weryfikacji osoby Kupującej i nie zostaną wykorzystane w innym celu. W przypadku kiedy dane nie zostaną podane przez Kupującego lub ich treść budzi wątpliwości co do ich prawdziwości, zamówienie zostanie anulowane.
 2. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych po dniu złożenia zamówienia (nie dotyczy towarów o statusie „niedostępny”, „na zamówienie”, „informacja telefoniczna”). W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego, a Kupujący ma prawo potwierdzić aktualność zamówienia lub je anulować.
 4. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem wybranych operatorów pocztowych i firm kurierskich.
 5. Płatności za zakupione towary można dokonać: przy odbiorze zamówionych towarów u kuriera, przez wpłatę na konto przed wysłaniem zamówionego towaru, gotówką przy odbiorze osobistym, kartą kredytową / płatniczą w systemach płatniczych.
 6. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego.

ZWROTY, REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 r.,” O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z produktu zakupionego w sklepie internetowym COSMOBOX.pl w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku zwrotu towar musi spełniać kolejne warunki: nie był używany, nie został zniszczony, jest kompletny.
 3. Towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu, numerem zamówienia, opisanym powodem reklamacji i informacją o numerze konta, na jakie należy przelać zwracane pieniądze.
 4. Koszt wysyłki pokrywa w całości klient.
 5. COSMOBOX nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 6. Zwrot należnej kwoty nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.
 7. Jeżeli klient otrzyma uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem towar, powinien odesłać go przesyłką pocztową, wraz z notatką dotyczącą reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatruje się w przeciągu 4 dni roboczych, licząc od dat wpłynięcia. Zwrot należnej kwoty nastąpi w przeciągu 7 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku towarów uszkodzonych lub niezgodnych z zamówieniem koszty wysyłki pokrywa Sprzedający.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Jarosław Koźlarek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą COSMOBOX (adres prowadzenia działalności: ul: Poznańska 158 62-510 Konin) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP , REGON , adres poczty elektronicznej: biuro@cosmobox.pl.
 2. Klient poprzez akceptację regulaminu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej oraz na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
 3. Dane osobowe są wykorzystywane do sprawdzenia wieku Klienta w celu weryfikacji możliwości zakupu materiałów pirotechnicznych.

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cosmobox.pl Jarosław Koźlarek
ul. Poznańska 158, 62-510 Konin
2) kontakt – biuro@cosmobox.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
· podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
· partnerzy handlowi,
· firmy windykacyjne,
· banki,
· operatorzy pocztowi,
· przewoźnicy,
· innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia traktowane jest jako równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem
 2. Firma COSMOBOX nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z powodu nieprawidłowego użytkowania materiałów pirotechnicznych.

Porównaj